Termes et conditions

Algemene voorwaarden Makr-tools

E-mail: info@makr-tools.com
Website: makr-tools.com


 

Artikel 1 - Definities

 1. Makr-tools: Allforsale , gevestigd te Appelscha, KvK-nummer 69998361.
 2. Klant: degene met wie Makr-tools een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Makr-tools en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Makr-tools.
 2. Makr-tools en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Makr-tools en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 - Prijzen

 1. Makr-tools hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Makr-tools mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Makr-tools niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 - Monsters en modellen 

 1. Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn

 1. Makr-tools mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Makr-tools hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Makr-tools aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Makr-tools mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6 - Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Makr-tools de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Makr-tools. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Makr-tools zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Makr-tools op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Makr-tools, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 7 - Recht van reclame 

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Makr-tools het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Makr-tools maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Makr-tools, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 8 - Herroepingsrecht 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
 • het product is gebruikt
 • het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding
 • de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd’s of cd’s
 • het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het product een los tijdschrift of losse krant is
 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@makr-tools.com, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Makr-tools, makr-tools.com.
 3. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Makr-tools, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

Artikel 9 - Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Makr-tools heeft geretourneerd, dan zal Makr-tools eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Makr-tools voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 

Artikel 10 - Vergoeding retourkosten 

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor. 

Artikel 11 - Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 12 - Retentierecht 

 1. Makr-tools kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Makr-tools heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Makr-tools.
 3. Makr-tools is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 13 - Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Makr-tools te verrekenen met een vordering op Makr-tools.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud 

 1. Makr-tools blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Makr-tools met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Makr-tools gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
 4. Wanneer Makr-tools gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Makr-tools van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 15 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Makr-tools, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Makr-tools zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Makr-tools kan tegenwerpen.

Artikel 16 - Levertijd 

 1. De levertijden van Makr-tools zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Makr-tools.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Makr-tools later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Makr-tools niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Makr-tools iets anders hebben afgesproken.

Artikel 17 - Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 18 - Transportkosten 

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Makr-tools schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 19 - Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Makr-tools niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Makr-tools. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Makr-tools niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 20 - Bewaring 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 21 - Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
 2. De garantie geldt niet:
  - in het geval van normale slijtage
  - voor schade ontstaan door ongevallen
  - voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  - voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  - wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 22 - Ruilen 

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen en gebruikte artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 23 - Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Makr-tools tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Makr-tools geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 24 - Klachten

 1. De Klant moet een door Makr-tools geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Makr-tools daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Makr-tools hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Makr-tools hierop gepast kan reageren. 
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Makr-tools.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Makr-tools andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 25 - Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Makr-tools.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Makr-tools ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 26 - Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Makr-tools een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 27 - Aansprakelijkheid Makr-tools

 1. Makr-tools is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Makr-tools aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Makr-tools is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Makr-tools aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 28 - Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Makr-tools vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 29 - Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Makr-tools toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Makr-tools nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Makr-tools in verzuim is. 
 3. Makr-tools mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Makr-tools kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 30 - Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Makr-tools door de Klant niet aan Makr-tools kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  - een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  - wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  - stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  - computer­virussen
  - stakingen
  - overheidsmaatregelen
  - vervoersproblemen
  - slechte weersomstandigheden
  - werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Makr-tools 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Makr-tools kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Makr-tools de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. Makr-tools hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Makr-tools hiervan voordeel heeft. 

Artikel 31 - Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Makr-tools de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 32 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Makr-tools mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Makr-tools altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Makr-tools zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 33 - Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Makr-tools aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Makr-tools. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 34 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Makr-tools bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 35 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Makr-tools is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Makr-tools is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Makr-tools, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Artikel 36 - Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Opgesteld op 12 april 2024.